b b

Jak rozpocząć działalność gospodarczą

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga dokładnego przyjrzenia się wszelkim udogodnieniom, jakie mają do zaoferowania instytucje do tego powołane. Dla ułatwienia i na dobry początek zamieszczam szczegółowe warunki i tryb przyznawania osobie bezrobotnej środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na podstawie regulaminu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach może przyznać osobie bezrobotnej jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej o charakterze: produkcyjnym, usługowym, rzemieślniczym, handlowym.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków określa Regulamin Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

Dokument ten wyszczególnia na co mogą zostać przeznaczone środki:
- zakup maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności gospodarczej
- koszty instalacji i uruchomienia w/w sprzętu
- niezbędne oprogramowanie
- adaptacja lokalu (do 20% kwoty przyznanej dotacji)
- zakup samochodu (w uzasadnionych przypadkach, do 40% przyznanej kwoty, * zapis ten nie dotyczy zakupu środków transportu w działalności prowadzonej w zakresie krajowego transportu drogowego towarów)
- promocja i reklama (do 5% kwoty przyznanej dotacji)

Regulamin określa także na co nie mogą być przeznaczone środki:
- handel obnośny i obwoźny
- działalność handlowo-usługowa polegająca na akwizycji
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników
- nabycie udziałów w spółkach
- opłaty administracyjno-skarbowe, podatki, koncesje, bieżące utrzymanie lokalu, składki ZUS
- leasing
- koszty budowy i zakupu lokalu
- koszty ubezpieczenia lokalu lub budynku oraz zakupionych maszyn i urządzeń
- remonty kapitalne
- towar
- materiały eksploatacyjne

Wnioskodawca powinien spełniać następujące warunki:

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych
- nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
- spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) i rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6)
- w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie prowadził działalności gospodarczej
- w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku nie prowadził działalności gospodarczej o tym samym profilu, który określony jest we wniosku
- nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
- wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony

Osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie środków składa wniosek, który określa:

- kwotę wnioskowanych środków
- rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć
- kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności w ramach wnioskowanej kwoty i środków własnych jakie zostaną poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dni po podjęciu działalności gospodarczej, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń
- szczegółową specyfikację oraz celowość wydatków
- proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków
- informację o istniejącym zadłużeniu wnioskodawcy

Do wniosku bezrobotny dołącza oświadczenia o:

a) korzystaniu lub nie korzystaniu, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
b) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt c;
c) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o tym samym profilu, który określony jest we wniosku;
d) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;
e) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
f) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
g) niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego Starosty.
h) zapoznaniu się z Regulaminem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

Wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyjmowane są po ogłoszeniu terminu do składania wniosków. Ogłoszenie terminu następuje poprzez podanie informacji na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup.tychy.pl

Wnioski są rozpatrywane przez Komisję, powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Komisja dokonuje punktowej oceny złożonego wniosku, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku;
b) podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności, a w szczególności: wstępne uwiarygodnienie (np. umowa przedwstępna, zgoda spółdzielni) lub posiadanie (w tym stan przygotowania) lokalu, w którym ma być prowadzona działalność, wraz z udokumentowanym prawem do dysponowania lokalem (własność, najem) na okres minimum obowiązywania umowy;
c) planowany zakres adaptacji lokalu
d) zapewnienie sobie potencjalnych dostawców i odbiorców
e) działania marketingowe
f) posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnego związane z profilem planowanej działalności gospodarczej
g) ocena ryzyka przedsięwzięcia;
h) kalkulacja dochodów i kosztów;
i) analiza rynku, mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń - uwarunkowania lokalnego rynku pracy wraz z zapotrzebowaniem na dany rodzaj działalności gospodarczej;
j) udział środków własnych wnioskodawcy w planowanym przedsięwzięciu;
k) znajomość branży
l) ocena konkurencji
 m) narażenie działalności na sezonowość

W celu zapewnienia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania środków bezrobotny zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie. Regulamin dopuszcza 4 formy zabezpieczenia:

- poręczenie
- weksel z poręczeniem wekslowym – awal
- gwarancja bankowa
- blokada rachunku bankowego


Szczegóły dotyczące trybu oraz warunków przyznawanych środków zainteresowane osoby znajdą na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach (www.pup.tychy.pl), a także bezpośrednio w urzędzie, pokój 403.


Klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach mogą ponadto liczyć na doradztwo zawodowe w zakresie przedsiębiorczości. Podczas spotkań indywidualnych jak i grupowych można określić swoje predyspozycje do prowadzenia własnej firmy (w tym celu wykorzystuje się wywiad, a także kwestionariusze uzdolnień oraz prezentacje dotyczące m.in. poszukiwania pomysłu na własną firmę). Osoby zainteresowane tematyką przedsiębiorczości mogą poznać elementy psychologii biznesu jak na przykład. wzmacnianie motywacji, rola przekonań, wyznaczanie celów. Osoby które podjęły już decyzję o założeniu własnej firmy korzystają z porad dotyczących zasad pisania biznes planu, prostego badania rynku oraz narzędzi analizy.